HigherCons

Body - Mind - Heart - Spirit

Sukadev Bretz
 • Male
 • Horn-Bad Meinberg
 • Germany

Sukadev Bretz's Friends

 • C H A
 • Antonia Fokken
 • Alessandro
 • Mauricia
 • Diane
 • Brianna Martini
 • Poetyca
 • Bijay Raut

Latest Activity

Sukadev Bretz posted a video

Yoga for your Back - Yoga Class with Kaivalya

This yoga class with Kaivalya is presented by www.yoga-vidya.org The class has the topic "Yoga for your Back". If you would like strengthen your back and mak...
Feb 26

Gifts Received

Gift

Sukadev Bretz has not received any gifts yet

Give a Gift

 

Sukadev Bretz's Page

Mantra-Chanting

Song of Will - Soham with Satyadevi and Ram Vakkalanka

Satyadevi and Ram Vakkalanka play and sing the mantra: Song of Will - Soham during a Saturday evening satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. You can find the text for this kirtan in the Yoga Vidya Kirtan booklet at number 58. So'ham is a Vedanta Kirtan song by Swami Sivananda. There are many english seminars every year in the different ashrams of Yoga Vidya. You can find them all by clicking here: yoga-vidya.org/english/seminar/.

Mahamantra with Sundaram and friends

Enjoy this dreamy, energetic and inspiring version of the Maha Mantra "Hare Krishna" by Sundaram and his musician friends. The lyrics of this kirtan: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare This recording was taken from the Yoga Vidya Music Festival 2017 at Yoga Vidya Bad Meinberg. Many thanks to the fabulous musicians: Max Clouth Assen Haydutov Marvin Dillmann Jens Brand Evelyn Marras Katyayani Zoë Aschenbach Christian Einsiedel Experience Sundaram at Yoga Vidya. You can experience Sundaram during mantra yoga teacher training in a special way. Sundaram's music seeks to bridge the gap between Indian and European music, between Vedic and Occidental traditions. The effect of the mantras is so easily and immediately experienced. Further dates with Sundaram can be found here: www.sundaram.de

Purusha Suktam recites by Harilalji

Harilalji sings or recites the Purusha suktam. The Purusha Suktam is one of the holiest texts from the Vedas. Purusha Suktam is a sukta, a hymn that sings the unity of all creation as Purusha, as Divine Being. Listen or hear this recitation by Harilalji: [...] Sahasra-shirsha Purushaha SahasRakshah Sahasra-pat / Sa Bhumim Vishvato Vritva Atyatishthad Dashangulam // 1 // Purusha Evedam Sarvam Yad Bhutam Yach Cha Bhavyam / Utanritatvasyeshanah Yad Annenatirohati // 2 // Etavan Asya Mahima Ato Jyayansh Cha Purushah / Pado' Sya Vishva Bhutani Tripad Asyanritam Divi // 3 // Tripad Urdhva Udait Purusha Pado 'syehabhavat Punah / Tato Vishvan Vyakramat Sashananashane Abhi // 4 // Tasmad Virad Ajayata Virajo Adhi Purushah / Sa Jato Atyarichyata Paschad Bhumim Atho Purah // 5 // Yat Purushena Havisha Deva Yajnam Atanvata / Vasanto Asyasid Ajyam Grishma Idhmash Sharaddhavih // 6 // Saptasyasan Paridhayah Trih Sapta Samidhah Kritah / Deva Yad Yajnam Tanvanah Abadhnan Purusham Pashum // 7 // Tam Yajnam Barhishi Praukshan Purusham Jatam Agratah / Tena Deva Ayajanta Sadhya Rishayash Cha Ye // 8 // Tasmad Yajnat Sarva-hutah Sambhritam Prishad-ajyam / Pashuns Tansh Chakre Vayavyan Aranyan Granyansh Cha Ye // 9 // Tasmad Yajnad Sarva-hutah Richah Samani Jajnire / Chhandansi Jajnire Tasmat Yajus Tasmad Ajayata // 10 // Tasmad Ashva Ajayanta Ye Ke Chobhaya-datah / Gavo Ha Jajnire Tasmat Tasmaj Jata Ajavayah // 11 // Yat Purusham Vyadadhuh Katidha Vyakalpayan / Mukham Kim Asya Kau Bahu Kav Uru Padav Uchyete // 12 // Brahmano 'sya Mukham Asit Bahu Rajanyah Kritah / Uru Tad Asya Yad Vaishyah Padbhyam Shudro Ajayata // 13 // Chandrama Manaso Jatah Chakshoh Suryo Ajayata / Mukhad Indrash Chagnish Cha Pranad Vayur Ajayata // 14 // Nabhya Asid Antariksham Shirshno Dyauh Samavartata / Padbhyam Bhumir Dishah Shrotrat Tatha Lokan Akalpayan // 15 // Vedaham Etam Purusham Mahantam Aditya-varnam Tamasas Tu Pare / Sarvani Rupani Vichitya Dhirah Namani Kritvabhivadan Yad Aste // 16 // Dhata Purastad Yam Udajahara Shakrah Pravidvan Pradishash Chatasrah / Tam Evam Vidvan Anrita Iha Bhavati Nanyah Pantha Ayanaya Vidyate // 17 // Yajnena Yajnam Ayajanta Devah Tani Dharmani Prathamany Asan / Te Ha Nakam Mahimanah Sachante Yatra Purve Sadhyah Santi Devah // 18 // Adbhyah Sambhutah Prithivyai Rasach Cha Vishva-karmanah Samavartatadhi / Tasya Tvashta Vidadhad Rupam Eti Tat Purushasya Vishvam Ajanam Agre // 19 // Vedaham Etam Purusham Mahantam Aditya-varnam Tamasah Parastat / Tam Evam Vidvan Anrita Iha Bhavati Nanyah Pantha Vidyate 'yanaya // 20 // Praja-patish Charati Garbhe Antah Ajayamano Bahudha Vijayate / Tasya Dhirah Parijananti Yonim Marichinam Padam Ichchhanti Vedhasah // 21 // Yo Devebhya Atapati Yo Devanam Purohitah / Purvo Yo Devebhyo Jatah Namo Ruchaya Brahmaye // 22 // Rucham Brahmam Janayantah Deva Agre Tad Abruvan / Yas Tvaivam Brahmano Vidyat Tasya Deva Asan Vashe // 23 // Hrish Cha Te Lakshmish Cha Patnyau Ahoratre Parshve Nakshatrani Rupam Ashvinau Vyattam ' Ishtam Manishana Amum Manishana Sarvam Manishana // 24 // Harilalji gives seminars at Yoga Vidya Germany and in Arsha Vidya Ashram Kerala. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. For more information on english classes, courses and seminars at Yoga Vidya, please see yoga-vidya.org/english/seminar.

Mahamantra with Kai, Jasmin and a seminargroup

Kai, Jasmin and a seminar group sing the Mahamantra in a Saturday evening Satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. The Maha Mantra is the great mantra to experience the divine. It opens the heart, leads to the experience of love and joy. You can find the text for this mantra in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 699i or here to sing along: Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare / Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare // The Maha Mantra is also a Dhyana Moksha Mantra, a mantra that can be used for meditation, dhyana, a mantra that can lead to liberation, moksha. And it's a diksha mantra, a mantra for an initiation.

The River is flowing - chanting with a new yoga instructor training group

50 participants of a yoga instructor training sing the song "The River is flowing" in a Saturday evening satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. The text for this spiritual is very simple and catchy, so it is easy to sing along: The river is flowing flowing and growing The river is flowing Back to the Sea. Mother Earth carry me Your child I will always be Mother Earth carry me Back to the Sea "The river is flowing, flowing and growing" is an Indian song: It is a song based on ancient Indian traditions, a translation of various Indian tribes. "The river is flowing, flowing and growing" is thus also a song of natural spirituality, of shamanism. You'll find "The River is flowing" in the Yoga Vidya Kirtan Songbook at number 560. This podcast is a live recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Jaya Jagadambe with Bernardo and a drumming group

Bernardo and a drumming group introduce the mantra Jaya Jagadambe during a Saturday evening satsang at Yoga Vidya Bad Meinberg. Jaya Jagadambe is a Devi Kirtan. Jaya Jagadambe is one of the many kirtans who follow Jagadamba, the divine mother, the mother of the universe. You can find this kirtan in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 319 or to sing along is the text for you: 319. Jaya Jagadambe Jaya Jagadambe Sita Radhe Gauri Durge Namo Namah // 1 // Kali Durge Namo Namaha Kali Durge Namo Namah // 2 // Uma Parvati Anandamayi Kali Durge Namo Namah // 3 // Ma Kali Durge Namo Namaha Kali Durge Namo Namah // 4 // Kali Durge Namo Namaha Jay (a) Ma Kali Durge Namo Namah // 5 // This podcast is a live recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Hey Ganga Ma chanted by Jayani

Jayani sings the kirtan Hey Ganga Ma in a Saturday evening satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg. This kirtan is not found in the Yoga Vidya Kirtan booklet. To sing along, find the wording of this mantra: Hey Ganga, Hey Ganga, Hey Ganga Ma, Hey Ganga, Hey Ganga, Hey Ganga Ma, Hey Ganga, Hey Ganga, Hey Ganga Ma, Hey Ganga, Hey Ganga, Hey Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma Ganga Ma, Ganga Ma, Ganga Ma Jagad Ammah, Hey Ganga Ma, Jagad Ammah, Hey Ganga Ma, Jagad Ammah, Hey Ganga Ma, Jagad Ammah, Hey Ganga Ma. Live Recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Shanti Mantra recites by Harilalji

Harilalji, head of Arsha Yoga in Gurukulam / Kerala - India - recites the Shanti Mantras. You can find the Shanti Mantra in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 670. To follow the recitation here you can find the Shanti Mantras: Om Saha Nāvavatu Saha Nau Bhunaktu, Saha Vīryam Karavāvahai Tejas Vinā Vadhī Tamastu, Mā Vidvishāvahai Om Shāntih, Shāntih, Shāntih Om Sham No Mitrah Sham Varunaha Sham No Bhava Tvaryamā Sham Na Indro Brihaspatihi Sham No Vishnururu Kramaha Namo Brahmane, Namaste Vāyo Tvameva Pratyaksham Brahmāsi Tvāmeva Pratyaksham Brahma Vadishyāmi Ritam Vadishyāmi Satyam Vadishyāmi Tan Māmavatu Tad Vaktāram-Avatu Avatu Mām, Avatu Vaktāram Om Shāntih, Shāntih, Shāntih Om Āpyāyantu Mamāngāni Vāk Prānas Chakshuh Shrotram Atho Balam Indriyāni Cha Sarvāni Sarvam Brahmopanishadam Māham Brahma Nirākuryām Mā Mā Brahma Nirākarod Anirākaranam Astu Anirākaranam Me Astu Tadātmani Nirate Ya Upanishatsu Dharmāh Te Mayi Santu, Te Mayi Santu Om Shāntih, Shāntih, Shāntih Om Bhadram Karnebhih Shrinuyāma Devāha Bhadram Pashye Mākshabir Yajatrāh Sthirair-Angais Tushtuvaamsas-Tanubhihi Vyashema Devahitam Yadāyuhu Svasti Na Indro Vriddhashravāh Svasti Nah Pūshā Vishwa Vedāh Svasti Nas-Tārkshyo Arishtanemihi Svasti No Brihaspatir Dadhātu Om Shāntih, Shāntih, Shāntih Om Yash Chhandasām Rishabho Vishwa Rūpah Chhan Dobhy’ Odhy Amritāt Sam Babhūva Sa Mendro Medhayā Sprinotu Amritasya Deva Dhārano Bhūyāsam Sharīram Me Vichar Shanam Jihwā Me Madhu Mat Tamā Karnā Bhyām Bhūri Vishruvam Brahmanah Koshosi Medhayā Apihitah Shrutam Me Gopāya Om Shāntih Shāntih Shāntih Om Aham Vrik-Shasya Reriva Kīrtih Prishtham Gireriva Urdhwa Pavitro Vājinīva Swamritam Asmi Dravinam Savar-Chasam Sumedha Amritok-Shitah Iti Trishankor-Veda Anu Vachanam Om Shāntih, Shāntih, Shāntih Om Vāng Me Manasi Pratishthitā Mano Me Vāchi Pratishthitam Avirā Avīrma Edhi Vedasya Ma Anīsthah Shrutam Me Mā Prahāsīh Anena Adhītena Aho Ratrān Sanda Dhāmi Ritam Vadishyāmi Satyam Vadishyāmi Tan Māmavatu Tad Vaktāram-Avatu Avatu Mām, Avatu Vaktāram, Avatu Vaktāram Om Shāntih, Shāntih, Shāntih Harilalji gives seminars at Yoga Vidya Germany and in Arsha Vidya Ashram Kerala. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. For more information on english classes, courses and seminars at Yoga Vidya, please see yoga-vidya.org/english/seminar.

Mahamantra chanted by Janavallabha Das Wloka and an ayurveda training group

Janavallabha Das Wloka and an Ayurveda training group sing the Mahamantra in a Saturday evening satsang at Yoga Vidya Bad Meinberg, Germany. To sing along you can find the lyrics of this mantra in the Yoga Vidya kirtan songbook under the number 699i or here: Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare / Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare // The Hare Rama Hare Krishna Mantra is considered Maha Mantra, the great mantra. The Maha Mantra is the great mantra to experience the divine. It opens the heart, leads to the experience of love and joy. This mantra has sixteen different words, so it is also considered the sixteen mantra, Shodashi mantra, the mantra of the sixteenth. It is also the mantra that applies to Hari, Rama and Krishna. Hari is of course Vishnu, Hari means "yellow", Hari is also called "radiant", Hari also means "that attracts the hearts of all". Rama means "one who is full of joy," Krishna means "the black," "the dark," and thus "the mysterious." And so "Hare Rama Hare Krishna" is the aspect that connects all three aspects of Vishnu: Rama, Krishna and Hari. This podcast is a live recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Prayer of Dhanvantari chanted by Jana and an ayurveda training group

Janavallabha Das Wloka and an Ayurveda training group sing the Dhanvantari prayer. To sing along, you can find the text in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 611 or here: Shankham Chakram Jalaukam Dadhad-Anrita-Ghatam Charu-dorbhish Chaturbhih Sukshma-svachchhati-hridyam'shuka-parivilasan-maulim Ambho-ja-netram / Kalambhodojjvalangam Kati-tata-vilasach'-charu-pitambaradhyam Vande Dhanvantarim Tam Nikhila-gada-vana'-praudha-davagni-lilam // The Dhanvantari prayer is also a Dhanvantari Dhyana Shloka, so it is one of the meditation shlokas that you can repeat before meditation. A spiritual translation may be: "Oh Dhanvantari, the patron god of Ayurveda, we adore you, you have brought all wonderful remedies to humanity, help us regain our health, help us to bring others health." This podcast is a live ecording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Sri Rudra Prasnah - Recitation with Harilalji

Listen to the Sri Rudra Prasnah recitation by Harilalji. Harilalji gives seminars at Yoga Vidya Germany and in Arsha Vidya Ashram Kerala. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at http://my.yoga-vidya.org. For more information on english classes, courses and seminars at Yoga Vidya, please see yoga-vidya.org/english/seminar.

"Kind dieser Erde" - German Song with Ingrid and Wolfgang

Ingrid, Wolfgang and the children youngster training group sing the song Kind dieser Erde - in English: "Child of this Earth". This song can not be found in the Yoga Vidya Kirtanheft. That is why the text for singing is here: Ich bin ein Kind dieser Erde Ich bin ein Kind dieses Himmels, ich bin hier, um zu spüren, dass ich Liebe bin. Ich bin ein Kind dieser Erde. Ich bin ein Kind dieses Himmels, ich bin hier, um zu spüren, dass ich Liebe bin. Ich bin frei wie der Wind, zart wie ein Kind, stark wie die Erde, und ich wachse und werde. Ich bin Licht woah oh woah, ich bin Licht woah oh woah, ich bin Licht. Ich bin ein Kind dieser Erde Ich bin ein Kind dieses Himmels, ich bin hier, um zu spüren, dass ich Liebe bin ... Translation into English: I am a child of this earth I am a child of this heaven, I'm here to feel, that I am love. I am a child of this earth. I am a child of this heaven, I'm here to feel, that I am love. I am free as the wind, gentle as a child, strong as the earth, and I will grow and be. I'm light woah oh woah, I'm light woah oh woah, I am light. I am a child of this earth I am a child of this heaven, I'm here to feel, that I am love ... Have fun by singing this song. Live Recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Om Tare Tuttare with Anne Careen

A sound artistic composition with the mantra Om Tare Tuttare, sung and musically accompanied by Anne Careen. You can find the text to sing along in the Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 550. Om Tare Tuttare Ture Soha is a mantra from Tibetan Buddhism. It is especially directed at the Green Tara, the Tara of Compassion. This mantra is regarded as a healing mantra, as a protective mantra, as a consolation mantra, and also as a mantra to help others themselves. The Green Tara fulfills all worldly desires, but above all the Green Tara wants to lead the practitioners to enlightenment. Live Recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Sachchidananda Guru - Mantra Chanting with Rama - Dirk - Manuel and Nathalie

Rama, Dirk, Manuel and Nathalie sing the Mantra Sachchidananda Guru accompanied by guitar and drum - presented by Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Sachhidanandaguru is a Guru Kirtan who calls the Guru as Sat, pure being, as a Chid, infinite consciousness, as ananda, pure joy. You can translate the lyrics as follows: "Oh great teacher, you are the embodiment of being, knowledge and bliss. Oh my guru, you give me pure joy". You can find the text to sing along in the online Yoga Vidya Kirtan Songbook under the number 356. Live Recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Peace Prayer: Om Purnamadah Purnamidam with Lalitha

The Om Purnamadah Purnamidam as part of the Peace Prayers is: Om Purnam Adah Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate / Purnasya Purnam Adaya Purnam Evavashishyate // It is sung by Lalita and the Kinderyogaübungsleiterausbildung-Gruppe, and is musically accompanied by a dynamic accompaniment to the participation. This Shanti Mantra is a Veda Mantra, one of the most important and well-known verses of the Vedas. Purna means fullness, perfection, infinity. Thus, in this Veda mantra the fullness, the infinity, the unity of the creation are sung. In the Yoga Vidya Kirtan Songbook, you will find the Kirtan text. "Om Purnamadah" can be singled as a single mantra, you can sing it at the beginning of the meditation to get into a meditative state, you can sing it at the end of the meditation and you can also sing it at the beginning or end of a yoga practise or a lecture recite. At Yoga Vidya we recite it every morning and evening in the Yoga Vidya Ashrams at the end of the Satsangs. Live Recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Hara Hara Mahadeva mantra chanting with Satyadevi and Bernardo

Satyadevi and Bernardo sing the mantra Hara Hara Mahadeva and Om Namaha Shivaya. These two mantras can be found under the numbers 252 and 266 of the Yoga Vidya Kirtan Songbook. "Hara Hara Mahadeva" is a Shiva Kirtan, a Kirtan who goes to the heart, a Kirtan who gives confidence, a Kirtan, who gives devotion, a Kirtan who wants to make the presence of the Divine experience. "Hara Hara Mahadeva" calls Shiva. Hara means "taking" and "robbing", is an invocation to Shiva: "May he take me the arrests. May he be sorry for me. Let Shiva take away all that keeps me from experiencing him." "Shiva is Mahadeva, he is the great God, he is the cosmic light" - Deva is also called "light" - which leads me to the Most High." Live Recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Serve Love Give - Chanting with Harry and Birgit

Harry and Birgit are singing the Kirtan Serve Love Give, a Kirtan of Swami Sivananda, in a Saturday evening at Yoga Vidya in Bad Meinberg. This is one of his most popular kirtans. In the Yoga Vidya Kirtan Songbook you will find the complete text for "Serve, love, give" under the number 53. Please note that Harry and Birgit only sing the first verse of this Kirtan. Here is the text for sing along: Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize. Live Recording from Yoga Vidya Germany. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Tumi Bhaja chanted by Ishwara

Ishwara sings the Kirtan Tumi Bhaja Re Mana in a Saturday evening Satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg. O Spirit, praise Rama, praise Rama, join with Rama, this is the beginning of this kirtan. The text most likely comes from Tulsidas, presumably also the melody. This is a Kirtan for worshiping Rama. In the Yoga Vidya Kirtan Songbook you will find this Kirtan under the number 208. Here is the text for singing along: Tumi Bhaja Re Mana, Tumi Japa Re Mana Om Shri Ram Jaya Ram, Japa Re Mana. Learn more about yoga and the yogic way of life: www.yoga-vidya.org. Yoga Vidya offers numerous seminars on mantrasingen and music. For more english yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our english pages at my.yoga-vidya.org. Information on Yoga Vidya Teachers Training Course, seminars or workshops.

Jaya Ganesha chanted with Katyayani

Katyayani directs the "Jaya Ganesha" in a Saturday evening Satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg. With the "Jaya Ganesha" we call the various divine aspects in us and around us. By reciting a mantra, we can reconcile ourselves to a higher reality. Mantrasingen lets us open our hearts and in this way we worship a higher reality in and around us. More information in German about the Jaya Ganesha. Seminars with Katyayani. Seminars on the area of mantras and music.

Shiva Shiva Shambho chanted by a group of children

Children of a children's yoga group are singing the mantra Shiva Shiva Shambho during a Saturday evening satsang at Yoga Vidya Bad Meinberg, germany. The lyrics of the Shiva Shambho Kirtan are very simple, the rhythm very catchy, so you can sing along relatively quickly: Shiva Shiva Shiva Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Mahadeva Shambho You will find this Shiva Kirtan also in the Yoga Vidya Kirtan Songbook as number 261. If you are interested for the Kirtan singing mantra music, then you will find in the Yoga Vidya seminar plan diverse and numerous seminars on mantra chanting and music. Learn more about ayurveda, meditation, yoga and the yogic way of life: www.yoga-vidya.org. For more English yoga videos, music, blog posts, etc., please visit our English pages at my.yoga-vidya.org. More information referring to mantras, yoga and meditation at www.yoga-vidya.org. Check out our english-speaking yoga seminars and workshops at Yoga Vidya.

Profile Information

Sex:
Male
Relationship Status:
Married
Birthday:
February 3
Hometown:
Horn-Bad Meinberg near Hannover
Country:
Germany
About Me:
Yoga and Meditation Teacher; founder of Yoga Vidya, a network of Yoga Teachers, Yoga Centers and Ashrams in Germany
Website or Blog
http://www.yoga-vidya.org
BMHS Profile: BODY (Physique, Health and Senses) – How do you keep or would like to keep your Body Healthy, Well and Personable?
Hatha Yoga, healthy diet, bicycling, walking
BMHS Profile: MIND (Thoughts and Ideas) – How do you keep or would like to keep your Mind Uplifted, Calm and Creative?
Meditation, reading books, listening to podcasts
BMHS Profile: HEART (Emotions and Feelings) – How do you keep or would like to keep your Heart Loving, Kind and Compassionate?
chanting of Mantras, Hindu rituals (Puja, Homa, Arati)
BMHS Profile: SPIRIT (Access to the Source of Creation) – How do you or would like to access to your Spirit – the source of everything?
Meditation

Yoga, meditation, mantras and more...

Beginners Yoga Class 10 Minutes:
No more Headaches - Try these exercises:
English Yoga Videos: Mantra Videos: Yoga Demonstrations: Here are some audio files for listening and free download - just click on »menu« and change to introductions and explanations for relaxing methods and meditation or kirtan and bhajan chantings:

Radiant paitings of Chakras for your inspiration and refreshing which you find in Yoga Vidya Ashram Bad Meinberg painted by Sharada Steffens, yoga teacher and seminar at Yoga Vidya. Chakra paintings are used in kundalini yoga seminars. More infos www.yoga-vidya.de

Yoga Ashrams in Germany: Bad Meinberg and in Westerwald. Yoga Classes and Yoga Center in 50 different cities like Cologne (Köln), Frankfurt, Munich (München) and Hamburg yoga seminars, Yogalehrer Ausbildung, Yogalehrer Weiterbildung. Ayurveda Ausbildung, Meditation Ausbildung. Umfangreiche Internet Seiten mit kostenlosen Hörsendungen (Mantras, Vorträge, Yogastunden, Meditationsanleitungen, Entspannung ...), Yoga Videos, Yoga Unterrichtsmaterialien. Großes Yoga Therapie Portal.

Was ist Yoga?
Was ist Ayurveda?
Was ist Meditation?

English Yoga Vidya Pages:
- What is Yoga?
- What is Ayurveda?
- Yoga Teachers Training Course
- Yoga Seminars

Sukadev Bretz's Photos

Sukadev Bretz's Blog

Anuloma Viloma practice with Dr. Nalini Sahay - part 1 and 2After a small story about awareness, Dr. Nalini Sahay leads you to a practice

called Anuloma Viloma. To benefit optimally bring all your awareness and attention

to this practice.…

Continue

Posted on June 28, 2013 at 7:00am

Bharata Natyam - Mystical Indian Temple Dance - for Higher ConsciousnessMore photos like this on Yoga Vidya InternationalOn Easter Saturday 2009 after Meditation we had this Bharata Natyam performance with Lalitha Devi and the participants of the… Continue

Posted on April 29, 2009 at 2:00am

Yantras for Meditation

Yantra

Yantras painted by Vesna Veberic from Yoga Vidya Center Koblenz. Yantras are geometric works of art, ideal to prepare yourself for Meditation . You can see these Paintings in my.yoga-vidya.org , and in higher resolution on Flickr - really…

Continue

Posted on April 10, 2009 at 5:30am

Spring Flowers in Germany

Spring Flower

Spring Flowers

After an extraordinary long, cold and snowy winter, spring has arrived in Germany. Here you can see a few spring flowers, taken around Yoga Vidya Ashram Germany. Spring is a very special time here - natural beauty is very suitable for…

Continue

Posted on March 18, 2009 at 1:52pm — 1 Comment

Yoga Teachers Training Course July 12 - August 9, 2009 near Hannover/Germany

4-Week intensive Training in all aspects of Yoga. In Yoga Vidya Ashram Bad Meinberg near Hannover, Europe's biggest Yoga Ashram and Europe's leading Yoga Teachers Training Institution. Yoga Vidya is a non-profit association, dedicated to spread peace, health and spirituality.

Anjaneyasana

About…

Continue

Posted on January 12, 2009 at 12:31pm

Comment Wall (2 comments)

At 9:37pm on September 15, 2008, Bijay Raut said…
Hello Sukadev:

Welcome to HigherCons! Look forward to hearing more from you.

Welcome again!

Joy and peace,

Bijay
At 2:04am on August 15, 2014, Stephanie Assa said…

Hello Dear,

How is everything with you,I picked interest on you after going through your short profile and deemed it necessary to write you immediately.I have something very vital to disclose to you,but I found it difficult to express myself here,since it's a public site.Could you please get back to me on(stephanie.assa@yahoo.co.th)for the full details.
Have a nice day.

thanks
Stephanie Assa.

You need to be a member of HigherCons to add comments!

Join HigherCons

 
 
 

© 2018   Created by Bijay Raut.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service